บ้านไร่ของพ่อ กับโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ


จากหัวมันเทศ สู่โครงการ "ชั่งหัวมัน" โครงการตามพระราชดำริล่าสุด และบ้านทรงงานหลังสุดท้ายในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่: โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ. เพชรบุรี

สถานที่: โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ. เพชรบุรี

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน ภาพแห่งการทรงงานตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ จึงปรากฎเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ประทับจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ แม้จะเป็นดินแดนในถิ่นทุรกันดารเพียงใด พระองค์ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยอย่างไม่เคยละทิ้งประชาชน จนเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริมากถึง 4,447 โครงการ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ "โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ" จ. เพชรบุรี โครงการแห่งน้ำพระทัยจากพ่อหลวงสู่ปวงชน ซึ่งนับเป็นโครงการตามพระราชดำริสุดท้ายของพ่อหลวงแห่งแผ่นดิน รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งขึ้น เพื่อพลิกฟื้นผืนดินอันแห้งแล้งของแปลงยูคาลิปตัสให้กลายเป็นพื้นที่เขียวขจีที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อนำพารายได้มาสู่ชุมชนและคนในท้องที่ อีกทั้งยังเป็นโครงการตัวอย่างทางด้านพลังงานไปพร้อมกัน

สถานที่: โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ. เพชรบุรี

สถานที่: โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ. เพชรบุรี

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ. เพชรบุรี เกิดขึ้นจากความเอาพระราชหฤทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อราษฎร เพื่อให้มีแนวทางในการนำไปใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผืนดินของตนเอง เพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำหนองเสือ บ้านหนองคอไก่ อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี ประมาณ 250 ไร่ ซึ่งเดิมทีเป็นผืนดินที่มีความแห้งแล้ง และประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเป็นพื้นที่สำหรับปลูกไม้ยูคาลิปตัส จึงมีพระราชดำริให้นำพื้นที่ทั้งหมดจัดทำเป็นโครงการตัวอย่างในด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ภายใต้ชื่อ "โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ" โดยมีการสร้างถนน อ่างเก็บน้ำ อาคาร และปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในโครงการให้เป็นแปลงปลูกข้าว และพืชผักเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น มันเทศ สับปะรด มะพร้าว เป็นต้น และยังมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่าง โคและไก่ รวมถึงมีการติดตั้งกังหันลมสำหรับผลิตไฟฟ้าและพลังงานทดแทนอย่าง แผงโซล่าเซลล์สำหรับจำหน่ายไฟฟ้าใช้ในโครงการ ซึ่งนับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับประชาชนทั่วไป 

สถานที่: โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ. เพชรบุรี

ที่มาของชื่อโครงการชั่งหัวมัน เกิดขึ้นจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล ในขณะนั้นมีชาวบ้านนำมันเทศที่ปลูกอยู่ในท้องถิ่นมาถวาย เมื่อต้องเสด็จกลับกรุงเทพฯ จึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำหัวมันเทศนั้นไปวางบนตาชั่งในห้องทรงงาน และเมื่อเสด็จกลับมาที่หัวหินก็ทรงพบว่ามันเทศหัวนั้นแตกใบออกมา จึงมีรับสั่งให้นำหัวมันเทศนั้นไปปลูกใส่กระถางในวังไกลกังวล จากนั้นมีพระราชดำรัสให้จัดหาพื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศซึ่งเป็นพืชที่สามารถปลูกขึ้นได้ทุกที่ แม้จะถูกวางตั้งไว้บนตาชั่งก็ตาม

สถานที่: โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ. เพชรบุรี

สถานที่: โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ. เพชรบุรี

ไม่เพียงพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการชั่งหัวมันเท่านั้น แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมโครงการด้วยพระองค์เอง ภายในโครงการมีพระตำหนักทรงงาน ซึ่งเป็นแบบบ้านธรรมดาสองชั้นอันเรียบง่าย โดยปราศจากความหรูหราใดๆ อย่างที่ควรจะเป็น 

สถานที่: โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ. เพชรบุรี

สถานที่: โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ. เพชรบุรี

สำหรับบ้านพักส่วนพระองค์ภายในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ นับเป็นบ้านทรงงานหลังสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีที่ตั้ง ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านหนองคอกไก่ ต. เขากระปุก อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี โดยเป็นบ้านพักส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่ ภายในที่ดินมีเพิงเก่าอยู่หลังหนึ่ง ซึ่งมีเลขที่ตามทะเบียนบ้านคือหมายเลข 1 พระองค์ท่านจึงทรงโปรดให้ปรับปรุงเพิงหลังเก่าขึ้นเป็นบ้าน จนเป็นที่มาของบ้านเลขที่ 1 พื้นที่โดยรอบบ้านรายล้อมไปด้วยแปลงปลูกพืชผักท้องถิ่นใน จ. เพชรบุรี ซึ่งเปรียบเป็นเหมือนแปลงทดลองสำหรับเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านภายใน จ. เพชรบุรี และจังหวัดอื่นๆ ที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีฟาร์มปศุสัตว์ที่เปิดให้ประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้กับท้องที่และการประกอบอาชีพของตนเองได้อีกด้วย 

สถานที่: โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ. เพชรบุรี

จากพื้นที่เดิมซึ่งเต็มไปด้วยความแห้งแล้งและยากต่อการเพาะปลูก ทำให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ยาก แต่ในปัจจุบัน โครงการชั่งหัวมัน ได้เข้ามาพลิกฟื้นพื้นที่และวิถีชีวิตของชาวบ้านในบริเวณนั้น รวมถึงประชาชน และเกษตรกรให้สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อการดำรงชีพและพัฒนาวิถีชีวิตให้ยั่งยืนสืบต่อไป

Follow Me

Shared

Comment


forfur.com คือเว็บข้อมูลการออกแบบตกแต่งบ้าน เราไม่ได้รับงานสร้าง ออกแบบบ้านหรือจำหน่ายสินค้า

16-10-2017 (6707)

Category List

Other Idea


บ้านชั้นเดียวหลังเล็ก สบายกลางสวน

บ้านชั้นเดียวหลังเล็ก สบายกลางสวน

วันที่ท้องฟ้าสดใส ใครๆก็อยากจะออกมาสังสรรค์รับลมด้านนอก บ้านหลังนี้จึงออกแบบให้มีพื้นที่สำหรับนั่งเล่น เชื่อมไปยังสวนสวยงามได้อย่างสบาย

MODERN TROPICAL บ้านสวยสุขใจ บรรยากาศรีสอร์ท (Submit Your Work #17)

MODERN TROPICAL บ้านสวยสุขใจ บรรยากาศรีสอร์ท (Submit Your Work #17)

เพราะความสุขในครอบครัวต้องเริ่มจากที่บ้าน แบบบ้านนี้จึงดีไซน์ให้สวยกลมกลืนกับไลฟ์สไตล์ของคนทันสมัยที่รักธรรมชาติ อบอุ่น สุขใจ ในสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล

6 Don’t & 10 Do เรื่องงานผนังทนทาน ไม่แตกร้าว

6 Don’t & 10 Do เรื่องงานผนังทนทาน ไม่แตกร้าว

คิดจะสร้างบ้านทั้งดี มันจะต้องดีทุกส่วนค่ะ นอกจากความสวยที่เห็นภายนอกแล้ว งานฐานราก งานปูน งานผนัง ไล่ไปจรดหลังคาก็จะต้องเต็มไปด้วยคุณภาพในการสร้างงาน

คับที่ผมอยู่ได้ คับใจผมอยู่ (ห้องน้ำ) ยาก

คับที่ผมอยู่ได้ คับใจผมอยู่ (ห้องน้ำ) ยาก

ห้องน้ำเป็นห้องหนึ่งที่สมาชิกทุกคนในบ้านต้องใช้ทุกวัน ห้องนี้จึงเป็นห้องสำคัญที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม หากเราลุกขึ้นมาดูแลห้องน้ำให้สวยน่าใช้ เราจะพบว่าห้องนี้สามารถสร้างความสุขให้กับทุกคนในบ้านได้อย่างไม่น่าเชื่อ